Svimmelhet


Svimmelheit


Svimmelhet kan kome av mange ulike årsaker, og påverkar livssituasjonen vår fysisk, psykisk og sosialt. 11 – 23% av befolkninga opplev svimmelhet i løpet av livet. Beskrivelse av svimmelhet er knytt til eigenopplevingar; vertigo, ustøhet, desorientering, karusell osv., og kan vere vanskeleg å forstå seg på.


Det fins mange diagnoser innanfor dette feltet, som ein kan behandle på ulike måtar. Felles for dei alle er at det påverkar funksjonen og evne til deltaking i større eller mindre grad. Det er god evidens for behandling med tanke på gjenvinning av funksjon, og i mange tilfeller gode prognoser.


Balansesystemet er samansett, og har sansekvalitetar hovudsakleg frå tre organsystem; balanseorgan i indre øyre, synet og det proprioseptive system (bevegelsessans/stillingssans). Hørsel har og ei rolle i balansesystemet, og har stor betydning for evne til orientere oss i rommet. Forholdet mellom desse sansesystema kan påverkast av sjukdom eller skader, og dermed også korleis ein fungerer i dagleglivet. Kroppen og balansesystemet har ein fantastisk evne til å regenerere eller kompensere for skade eller sjukdom om ein gjer det rett og systematisk. På denne måten kan ein heilt- eller delvis få tilbake funksjonar som har gått tapt eller vorte redusert. Difor er det lurt å få det undersøkt og få hjelp til behandling og tips om kva ein kan gjere sjølv.


I undersøkinga gjennomgår vi sjukehistorie og aktuell historie for å få informasjon om kva som kan vere utløysande årsak til svimmelheta eller balanseproblema. Deretter vert det gjort aktuelle testar på muskel-/skjelett, balanse/fallrisiko, ulike sansar, koordinasjon, syn/augemotorikk og balanseorgan i indre øyre. Funn i undersøkinga styrer vidare kva som vert gjort i behandling og rehabilitering. Vi set mål saman med pasienten og deretter spesifikke tiltak for måloppnåing. Tiltaka kan vere symptomretta eller kurative. Vi har fokus på å informere den enkelte om kva som vert gjort og kvifor, då dette er viktig med tanke på motivasjon til eigeninnsats og tryggheit i behandlinga. Eksempel på tiltak kan vere gradvis tilvenning til bevegelse, habitueringsøvingar, bildestabilsering, balanseøvingar, manøverbehandling, behandling på muskel-/skjelett systemet etc. Vi har diverse utstyr her på klinikken for undersøking og behandling av svimmelhet og balanse. Vi har god kompetanse og erfaring med denne type problematikk, for at pasientane skal fungere betre og oppnå betre livskvalitet.Svimmelhet er en følelse av ustøhet, der du ofte får en fornemmelse av at hodet eller omgivelsene beveger seg. En slik bevegelsesillusjon kalles også vertigo. Svimmelhet har mange ulike årsaker, og i noen tilfeller kan symptomene ha sammenheng med plager i muskel- og skjelettapparatet.


Svært mange opplever korte eller lengere episoder med svimmelhet i løpet av livet, og forekomsten øker etterhvert som vi blir eldre. Det kan skyldes uvante bevegelser, uvante synsinntrykk, tretthet, usikkerhet eller sterke følelser. I de aller fleste tilfellene er svimmelheten kortvarig, og du vet vanligvis hvorfor du blir svimmel. Andre ganger kan svimmelheten oppstå spontant uten noen åpenbar årsak, eller som en unormal reaksjon i en normal situasjon. I slike situasjoner bør du oppsøke helsehjelp.


Svimmelhet kan også være et tegn på underliggende sykdom. Nesten alle sykdommer i nervesystemet og mange sykdommer i muskel-skjelettsystemet kan gi dårlig balanse. Imidlertid er svimmelhet alene sjelden tegn på alvorlig sykdom da dette også bringer med seg andre symptomer i tillegg. Svimmelhet kan også forekomme som reaksjon på for eksempel fysisk inaktivitet, stress, anspenthet, angst og depresjon. Denne formen for svimmelhet er gjerne langvarig og forverres av kraftige sanseinntrykk.


Nokre typar svimmelheit er:


Vertigo.

Vertigo er det medisinske uttrykket for en type svimmelhet der du har en tydelig, men falsk følelse av at du selv eller omgivelsene beveger seg. To vanlige typer vertigo er karusellsvimmelhet (en følelse av at omgivelsene roterer) og båtdekksvimmelhet (en følelse av at underlaget gynger som på en båt).

Nær-besvimelse.

Ei vanleg form for svimmelheit er den du kan få når du held på å besvime. Denne typen svimmelheit skyldast at det kjem for lite blod til hjerna. Dette kan være helt normalt dersom du sitter en stund på huk og reiser deg raskt opp.

Fobisk postural vertigo.

Tilstanden kan beskrives som en følelse av svimmelhet og ubalanse som er til stede til tross for at alle objektive balanseundersøkelser er normale. I tillegg opplever du korte episoder av mer intens svimmelhet, som vanligvis utløses av ytre omstendigheter. Mange kan opplever engstelse, svettebyger og hjertebank samtidig med svimmelhetsepisodene.


I noen tilfeller kan plager i muskel og skjelett – spesielt i nakken – utløyse svimmelheit.

Denne formen for svimmelhet betegnes ofte som cervikogen svimmelheit. Det er antatt at cervikogen svimmelhet skyldes endringer i den nevrologiske kommunikasjonen mellom følelegemer i sener og muskler i nakken, og kroppens balanseorgan i det indre øret. Cervikogen svimmelhet kan oppstå etter nakkeskade, som for eksempel etter nakkesleng, eller ved andre tilstander der bevegelse av nakken er begrenset og smertefullt.


Dersom du plages av svimmelhet kan du oppsøke kiropraktor/fysioterapeut for hjelp. Hos oss vil det bli foretatt en utredning av svimmelheten din med tanke på om smertene kan komme av plager i muskel- og skjelettapparatet. Mistenker kiropraktoren/fysioterapeuten underliggende sykdom, vil du raskt bli henvis videre til din fastlege, eller til sykehus.


Dersom svimmelheten skyldes spenninger i nakken kan du få behandling for dette hos en kiropraktor/. Kiropraktisk behandling tar utgangspunkt i å gjenopprette normal funksjon i ledd og muskler, og lindre smerte. Mange opplever god effekt av manipulasjon eller mobilisering. Dette er teknikker som spesifikt og nøyaktig fokuserer på å bedre funksjonen i et ledd, ofte med en karakteristisk lyd (knekk). Manipulasjonsbehandling har påvisbar effekt på cervikogen svimmelhet og innebærer en svært lav risiko for bivirkninger.


Kiropraktoren vil ut i fra en totalvurdering av din helsetilstand skreddersy en behandlingsplan. Ofte suppleres den manuelle behandlingen med et strukturert rehabiliteringsprogram for svimmelhet. I tillegg kan kiropraktoren hjelpe deg med kostholdsendring, stressmestring og ulike avspenningsteknikker, dersom dette skulle være nødvendig. 


I tilfeller hvor det vil være behov for medikamentell behandling samarbeider kiropraktoren med fastlegen din, for å oppnå et best mulig resultat.


Du kan lese mer om svimmelhet på nettstedet Helsenorge.no