Trykkbølgebehandling


Trykkbølgebehandling
Trykkbølgebehandling kan på nokre få behandlingar dempe eller fjerne kroniske plager i musklar eller senar. Nyare forsking syner at kroniske smertetilstandar ofte er resultat av ein mislykka reparasjon fra kroppens side, der for eksempel arrdannelse i vev kan forårsake plager. Siden kroppen ikkje sjlv klarer å ødelegge vev som har vokst feil, får du kroniske smerter.


Under trykkbølgebehandling sendes trykkluft gjennom eit handsett mot området som skal behandlast.

Disse trykkbølgene skaper mikroskader i vevet og det legges til rette for at kroppen kan bygge opp vev på riktig måte igjen. Erfaring viser at 4 av 5 pasienter blir smertefrie og/eller funksjonsfriske etter trykkbølgebehandling


Korleis foregår behandlingen?

Behandlinger tek ca. 15 minutt og vert gjennomført av kiropraktoren.

Første gang undersøkast pasienten grundig før ein gjennomfører den første behandlinga. Ein behandlingsserie av trykkbølgebehandling består vanligvis av 4-5 behandlingar.


Hva skjer når trykkbølgene treffer vevet?


Trykkbølgene vert danna ved at ein luftkompressor dannar mekaniske trykkbølger gjennom ein applikator (pistol). Trykkbølgene som oppstår brer seg innover i vevet med gradvis avtakande kraft. Trykkbølgebehandling komprimerer/trykker saman vevet den passerer ved et trykk som på førehand er stilt inn på maskina. Mellom trykkbølgene blir det eit negativt trykk, noke som gjer at vevet blir dekomprimert/aukar i volum.


Apparatet kan skape 1-20 bølger i sekundet, alt etter kva som er mest hensiktsmessig. Endringane i trykk mellom kvar bølgetopp og bølgebotn skaper svigningar i det kronisk betente vevet, og det oppstår mikroskadar i vevet. Mikroskadane som trykkbølgebehandling skaper fører til ein kontrollert akutt betennelse, som blant anna fremskynder reparasjonsprosessen av det kronisk betente smertevevet.


Rundt muskel, sene og bindevev finst det også naturlige gassbobler. Når trykkbølgene treff desse, sprekk nokre av gassboblene og nitrogengass blir frigjeve til omliggande vev. Dette er også med på å redusere smerte og bidreg til reparasjon av kronisk smertevev. Dette er ein av grunnane til at trykkbølgebehandling fungerer godt for kroniske senebetendelsar.


Det er også vist at i kronisk betent vev er der auka tal nervereseptorar (smertefølarar) kalt frie nervetrådar. Dette er mekaniske nervereseptorar som reagerer på trykk og belastning. Når kronisk vev blir sett under belastning som ved aktivitet, aktiveres desse nervecellene og sender smertesignal og smerte oppstår. Dette har trykkbølgebehandling vist seg å være veldig effektivt mot.


Fleire studier har vist at trykkbølgebehandling reduserer talet på frie nervetrådar i behandlingsområdet og reduserer dermed smertesignat ved aktivitet. Dette kan oppstå etter 1 behandling. Dette er ein av forklaringsmekanismane på kvifor trykkbølger virker effektivt på kronisk betendelsar.